Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
โครงสร้างส่วนราชการ

 1. 1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
        -งานบริหารทั่วไป 
        -งานนโยบายและแผน
        -งานกฎหมายและคดี
        -งานจดทะเบียนพาณิชย์
        -งานสวัสดิการสังคม
        -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        -งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      
    -งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
 1. 2. กองคลัง
      -งานการเงินและบัญชี
      -งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
      -งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

  3. กองช่าง
      -งานก่อสร้าง
      -งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง
      -งานประสานสาธารณูปโภค

  4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      -งานส่งเสริมการศึกษา
      -งานศาสนาและวัฒนธรรม
      -งานส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

  บทบาทหน้าที่/โครงสร้างส่วนราชการ
  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
  1. งานบริหารงานทั่วไป
  - งานพัฒนาบุคลากร
  - งานพาณิชย์ งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์
  - งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ
  - งานทะเบียนประวัติ 
  - งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  - งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ
  - งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล
  - งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล
  2. งานนโยบายและแผน
  - งานจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
  - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  - งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
  - งานตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อบัญญัติ และประเมินผลโครงการ
  - งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล
  3. งานกฎหมายและคดี
  - จัดทำร่างข้อบังคับตำบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล
  - งานดำเนินการรับ ดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
  - งานดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
  - งานเกี่ยวกับการทำนิติกรรม  สัญญา การฟ้องร้องดำเนินคดีขององค์การบริหารส่วนตำบล
  - งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล
  4. งานสวัสดิการสังคม
  - งานสวัสดิการ พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
  - งานส่งเสริมอาชีพการเกษตรและพัฒนาสตรี
  - งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล
  5. งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
  - งานวิจัยปัญหาทางการเกษตร
  - งานอบรมด้านวิชาการเกษตร
  - จัดประชุมดำเนินการเผยแพร่กิจการเกษตร ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและแนววิชาการเกษตร
  6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - งานอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ
  - งานกู้ภัยต่างๆ
  - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
  7. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
  - งานรักษาความสะอาด
  - งานควบคุมโรค

  กองคลัง
  1. งานการเงินและบัญชี
  - งานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย รับ นำส่ง  และการเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
  - งานเกี่ยวกับตรวจสอบใบสำคัญ ตรวจฏีกาเบิกเงิน
  - งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการอื่นๆ
  - งานคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  - งานจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ
  - งานควบคุมเงินรายได้ รายจ่าย
  - งานตรวจสอบบัญชี
  - งานจัดทำงบประมาณและฐานะทางการเงิน
  - งานวิชาการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
  -งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล
  2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
  - งานตรวจสอบการหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์องค์การบริหารส่วนตำบล
  - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
  - งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้
  - งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษี
  -งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล
  3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
  - งานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  - งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ
  - งานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
  - งานวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
  - งานทะเบียน พัสดุ  ครุภัณฑ์  ทรัพย์สินต่างๆ
  - งานควบคุมตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
  - งานรายงานทรัพย์สินประจำปี

  กองช่าง
  1. งานก่อสร้าง
  - งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน งานก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ
  - งานสำรวจ ออกแบบ และจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
  - งานออกแบบและเขียนแบบการก่อสร้าง
  -  งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล
  2. งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง
  - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
  - งานวิศวกรรม งานประมาณราคา 
  - งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง
  - งานสำรวจแผนที่ การกำหนด/การวางผังพัฒนาเมือง
  - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง  
  3. งานประสานสาธารณูปโภค
  - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
  - งานไฟฟ้าสาธารณะ
  - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานประปา
  - งานการระบายน้ำ

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. งานส่งเสริมการศึกษา
  - งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและมัธยม
  - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน
  - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชนและเครือข่ายทางการศึกษา
  -งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล
  2. งานศาสนาและวัฒนธรรม
  - งานส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
  - งานส่งเสริมสนับสนุนกิจการศาสนา
  - งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. งานส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
  - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว
  - งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา
  - งานบริหารโครงการฝึกสอน ฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด
  - งานจัดหาและดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th