Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน /การให้บริการ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
e-service
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต./ รองปลัด อบต.
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประมวลจริยธรรม
ITA
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ/ปรัชญา/อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร ศพด.
ข้อมูลนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย
แผนพัฒนา ศพด.
สื่อ /นวัตกรรม/งานวิจัย
วารสาร/ประชาสัมพันธ์
แผนที่ดาวเทียม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ต.ค. 2564
ถึง
19 พ.ย. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน บษ ๑๖๓๐ เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 2564
ถึง
14 พ.ย. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาศที่ 3 พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564- 30 มิถุนายน 2564)
14 ต.ค. 2564
ถึง
14 พ.ย. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาศที่ 4 พ.ศ. 2564 (1 กรกฎาคม 2564- 30 กันยายน 2564)
11 ต.ค. 2564
ถึง
11 พ.ย. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา รอบเดือน กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
11 ต.ค. 2564
ถึง
11 พ.ย. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2564
08 ต.ค. 2564
ถึง
08 พ.ย. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 9 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จำนวน ๑ โครงการ
08 ต.ค. 2564
ถึง
08 พ.ย. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ต.ค. 2564
ถึง
31 ธ.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาพนักงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 คน วันละ 320 บาทต่อคน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 รวม 59 วันทำการ
01 ต.ค. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดภายในอาคาร และช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ศพด.ต.บุ่งคล้า 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65
01 ต.ค. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บุ่งคล้า ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดภายนอกอาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 อัตรา ศพด.ต.บุ่งคล้า 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705617 โทรสาร : 056-705618 อีเมล์ : admin@bungkla.go.th

www.bungkla.go.th